sprawdź nas
oblicz koszt oprogramowania ...
ilość użytkowników
oblicz
takie rozwiązania zapewnia tylko else

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ASENTbox

 

CZĘŚĆ I WARUNKI OGÓLNE

 

1.     Definicje:

 

§  ELSE sp. j. – ELSE Spółka jawna Mikielewicz, Zajączkowski jest właścicielem praw i usługodawcą rozwiązania aplikacji mobilnej ASENTbox.

§  Zamawiający – przedsiębiorstwo korzystające z Usługi świadczonej przez ELSE sp. j.

§  Aplikacja – aplikacja mobilna ASENTbox. Aplikacja jest programem komputerowym chronionym prawem autorskim. Prawa autorskie do Aplikacji przysługują ELSE sp. j.

§  Portal – portal internetowy będący własnością, zarządzany i udostępniany przez ELSE sp. j., dostępny na domenie www.portal.asentbox.pl.

§  Usługi – usługi świadczone przez ELSE sp. j. na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Aplikacji, polegające na umożliwieniu Zamawiającemu prowadzenia czynności handlowych w zakresie zapewnionym przez funkcjonalność Aplikacji.

§  Serwis – świadczone przez ELSE sp. j., zgodnie z niniejszym regulaminem, usługi w zakresie obsługi technicznej Aplikacji.

§  Okres rozliczeniowy – miesięczny okres czasu, podczas którego Zamawiający korzysta z Usługi dostarczanej przez ELSE sp. j. Jest to też okres, który wyznacza odpłatność za korzystanie z Usługi. Pierwszy dzień okresu rozliczeniowego przypada na dzień zarejestrowania się Zamawiającego w Usłudze, za pośrednictwem strony http://rejestracja/asentbox.pl. Ten dzień wyznacza pierwsze dni wszystkich późniejszych okresów rozliczeniowych.

§  Hosting – usługa udostępniania Zamawiającemu zasobów serwerowych ELSE sp. j. w zakresie umożliwiającym korzystanie z Aplikacji.

§  Odbiorcy – podmioty, do których Zamawiający kieruje usługę za pośrednictwem Aplikacji.

§  Baza danych – miejsce składowania i zbiór danych, umieszczonych przez Zamawiającego w Aplikacji, a w szczególności takich danych jak: kartoteki kontrahentów i towarów, płatności, promocje, ceny, stany magazynowe, zamówienia, faktury, dokumenty KP, przedstawiciele handlowi, targety sprzedażowe. Kartoteki odbiorców i towarów mogą składać się maksymalnie z 10 tysięcy rekordów. Login i hasło – ciąg znaków stanowiący odpowiednio identyfikator Zamawiającego oraz ciąg znaków stanowiący hasło, pozwalające na dostęp do Aplikacji po zalogowaniu się.

§  Operatorzy – przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący na terytorium Polski usługi w zakresie telefonii stacjonarnej lub komórkowej.

 

2.     Usługi stanowiące przedmiot regulaminu

 

2.1.       ELSE sp. j. za pośrednictwem Portalu udostępnia Zamawiającemu usługę dostępu do Aplikacji umożliwiającą dokonywanie czynności handlowych w zakresie zapewnionym przez funkcjonalność Aplikacji.

2.2.       ELSE sp. j. będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi Hostingu w zakresie użytkowania Aplikacji, w okresie czasu opłaconym przez Zamawiającego.

2.3.       Hosting obejmuje usługi polegające na zapewnieniu Zamawiającemu nieprzerwanego dostępu do Aplikacji za pośrednictwem Portalu oraz możliwości czasowego przechowywania danych niezbędnych do wykonania usług zleconych ELSE sp. j. na podstawie Zleceń lub Zamówień.

2.4.       ELSE sp. j. gwarantuje poprawność działania Aplikacji  użytkowanej w sposób zgodny z instrukcją. W okresie korzystania z Aplikacji mogą wystąpić przerwy techniczne związane z działaniami dostawców łączy internetowych, pracami konserwacyjnymi  lub wdrażaniem aktualizacji. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w okresie przerw technicznych oraz awarii dostęp do hostowanych danych może być utrudniony. Z wyjątkiem awarii i innych sytuacji nagłych, ELSE sp. j., zawiadomi Zamawiającego o planowanej przerwie technicznej i przewidywanym czasie jej trwania.

2.5.       W przypadku braku wpłaty Abonamentu, ELSE sp. j. zablokuje dostęp do Usługi. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Usługa zostanie udostępniona ponownie przez ELSE sp. j. Jeśli z powodu braku wpłaty Abonamentu Usługa będzie wyłączona przez 30 dni, ELSE sp. j. trwale usunie wszystkie dane z Bazy danych Zamawiającego.

2.6.       W okresie czasu opłaconym przez Zamawiającego, ELSE sp. j. zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Serwis.

2.7.       Serwis obejmuje działania zmierzające do usuwania błędów Aplikacji lub innych problemów technicznych w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Aplikacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

2.8.       Serwis nie obejmuje rozwiązywania problemów technicznych niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Aplikacji, jak również powstałych wskutek działań Zamawiającego bądź osób trzecich, za które ELSE sp. j. nie odpowiada.

2.9.       Czynności, o których mowa w pkt 2.7 będą podejmowane przez ELSE sp. j. na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia problemów technicznych za pośrednictwem Portalu lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta ELSE sp. j. pod numerem 58 306 16 05; w takim jednak przypadku Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać zgłoszenie także pocztą elektroniczną pod info@else.com.pl.

2.10.     Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8.00–16.00 (zwane dalej „Godzinami zgłoszeniowymi”).

2.11.     Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją usługi dostępu do Aplikacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Else sp. j.

 

3.     Udostępnienie Aplikacji do korzystania

 

3.1.       Aplikacja zostanie udostępniona Zamawiającemu za pośrednictwem www.play.google.com. Proces udostępnienia Aplikacji odbywa się automatycznie po zakończeniu procedury rejestracji Zamawiającego opisanej w części II Regulaminu. Jeśli Zamawiający w przeciągu 5 dni od zakończenia procedury rejestracji nie uruchomi Aplikacji na swoim urządzeniu przenośnym konto Zamawiającego zostanie usunięte z serwera ELSE sp. j.

3.2.       Zamawiający zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła. ELSE sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Zamawiającego Loginu lub Hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. ELSE sp. j. nie ponosi także odpowiedzialności za skutki utraty przez Zamawiającego Loginu lub Hasła.

 

4.     Odpłatność za korzystanie z Aplikacji

 

4.1.       Za korzystanie z Aplikacji w Okresie rozliczeniowym, ELSE sp. j. pobiera opłatę miesięczną (zwaną dalej „Abonamentem”) ‘z góry’ w wysokości 99 zł netto za każdego aktywnego przedstawiciela handlowego, założonego na Portalu.

4.2.       Pierwsza wpłata Abonamentu powinna nastąpić nie później niż ostatniego dnia przed początkiem kolejnego Okresu rozliczeniowego, oznaczającego zakończenie okresu promocji opisanej w części II niniejszego regulaminu.

4.3.       Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania płatności na koncie bankowym wskazanym przy płatności, na Portalu, przez ELSE sp. j.

4.4.       Wpłaty Abonamentu powinny następować nie później niż ostatniego dnia bieżącego Okresu rozliczeniowego, aby Zamawiający mógł korzystać z Usługi od początku nowego Okresu rozliczeniowego.

4.5.       Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Zamawiającego w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty Abonamentu na koncie ELSE sp. j.

4.6.       ELSE sp. j. będzie informować Zamawiającego o kończącym się opłaconym Okresie rozliczeniowym, a w przypadku braku wpłaty Abonamentu za nowy okres, dostęp do Usługi dla Zamawiającego w kolejnym Okresie rozliczeniowym zostanie zablokowany.

4.7.       Wpłaty  Abonamentu będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy ELSE sp. j.:

4.8.       Volkswagen Bank direct, nr konta: 33 2130 0004 2001 0198 6017 0001

4.9.       Jeżeli w terminie miesiąca od zablokowania dostępu do Usługi z powodu braku płatności, ELSE sp. j. odnotuje wpłatę Abonamentu na koncie tytułem utrzymania Usługi, dostęp do Portalu zostanie odblokowany do końca bieżącego Okresu rozliczeniowego, a różnica kwoty wynikająca z ilości dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, zostanie niezwłocznie przelana przez ELSE na konto nadawcy.

4.10.     Jeśli z powodu braku wpłaty Abonamentu Usługa będzie wyłączona przez 30 dni, ELSE sp. j. trwale usunie wszystkie dane z Bazy danych Zamawiającego.

4.11.     ELSE sp. j., otrzymując Abonament od Zamawiającego zastrzega, że – po uiszczeniu przez Zamawiającego opłaty określonej w pkt 4.1. – Zamawiający nabywa prawo do pobierania, instalowania na swoim urządzeniu przenośnym oraz do korzystania z aktualizacji Aplikacji.

4.12.     Zamawiający przyjmuje do wiadomości i godzi się z tym, że pobranie, zainstalowanie i korzystanie z aktualizacji Aplikacji odbywa się w trybie wskazanym przez ELSE sp. j.

4.13.     Jeśli Zamawiający dokona nadpłaty ponad kwotę wymaganą ilością aktywnych przedstawicieli handlowych na Portalu, ELSE sp. j. niezwłocznie przeleje różnicę na konto bankowe nadawcy.

4.14.     Jeśli Zamawiający zapłaci mniej niż wynika to z ilości aktywnych przedstawicieli handlowych na Portalu, ELSE sp. j. deaktywuje w Usłudze tylu przedstawicieli handlowych Zamawiającego, aby przelana kwota była adekwatna do ilości aktywnych przedstawicieli handlowych. Jeśli po deaktywacji pozostanie nadpłata, zostanie ona niezwłocznie przelana na konto bankowe nadawcy. W pierwszej kolejności ELSE sp. j. deaktywuje przedstawicieli handlowych utworzonych jako pierwszych (wg starszej daty utworzenia).

4.15.     Aktywowanie kolejnego przedstawiciela handlowego w trakcie Okresu rozliczeniowego będzie wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty przez Zamawiającego w kwocie będącej częścią miesięcznego Abonamentu, obejmującego tylko ilości dni pozostałych do końca Okresu rozliczeniowego.

4.16.     W przypadkach, które nie są objęte ww. punktami, należy skontaktować się telefonicznie lub przez Portal z ELSE sp. j.

 

5.     Zakres korzystania z Aplikacji

 

5.1.   ELSE sp. j. upoważnia Zamawiającego, w opłaconym Okresie rozliczeniowym, do korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie funkcjonalnym, udostępnionym Zamawiającemu przez ELSE sp. j. za pośrednictwem Portalu.

5.2.       Zamawiający nie jest upoważniony do komercyjnego udostępniania Aplikacji Firmom trzecim.

5.3.       Zamawiający przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że nie jest uprawniony do jakiegokolwiek ingerowania w sferę autorskich praw majątkowych do Aplikacji, tj. w szczególności Zamawiający nie ma prawa do:

5.3.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

5.3.2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji;

5.3.3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Aplikacji lub jej kopii.

5.4.       Zamawiający nie jest ponadto upoważniony do zwielokrotniania kodu Aplikacji lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

 

6.     Pozostałe ustalenia

 

6.1.       Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz za następstwa czynności podejmowanych przez niego za pośrednictwem Aplikacji.

6.2.       Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności produkowane lub sprzedawane przez niego towary bądź świadczone przez niego usługi nie naruszają przepisów prawa i są wolne od wad fizycznych lub prawnych.

6.3.       ELSE sp. j. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Zamawiającego i nieudostępniania ich innym podmiotom.

6.4.       Zobowiązanie określone w pkt 6.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia uprawnionym podmiotom Informacji poufnych wynika z obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Strona zobowiązana do przekazania Informacji poufnych powinna niezwłocznie poinformować na piśmie drugą Stronę o istnieniu takiego obowiązku przed jego wykonaniem

6.5.       Zamawiający powierza ELSE sp. j. dane osobowe w celu i zakresie umożliwiającym wykonanie Usługi. Dane osobowe powierzane są zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.6.       Dane osobowe powierzane przez Zamawiającego będą zabezpieczane przez ELSE sp. j. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z rozdziałem 5 „Zabezpieczenie Danych Osobowych” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.7.       Zamawiający zobowiązany jest zrekompensować ELSE sp. j. wszelką szkodę oraz koszty poniesione w celu obrony swoich praw w przypadku skierowania przez osobę trzecią do ELSE sp. j. roszczeń wynikających z działalności prowadzonej przez Zamawiającego lub czynności podejmowanych przez niego za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności będących następstwem naruszenia przez Zamawiającego warunków określonych w pkt 5 Umowy. Obowiązek Zamawiającego określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności zwrotu ELSE sp. j. wszelkich kar umownych lub odszkodowań nałożonych na ELSE sp. j. przez Odbiorców lub inne podmioty biorące udział w świadczeniu usług przewidzianych w Umowie na rzecz Zamawiającego, w wyniku działań Zamawiającego niezgodnych z Umową lub przepisami prawa.


 

CZĘŚĆ II – WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 

7.     Postanowienia początkowe

 

7.1.       Organizatorem Promocji ASENTbox jest ELSE Spółka Jawna, z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-125), ul. Kartuska 228 A.

7.2.       Czas trwania oferty promocyjnej: od 28.08.2012 r. do 30.10.2012 r.

7.3.       Organizator ma prawo zmienić termin obowiązywania Promocji wymieniony w pkt.7.2. Zmiany terminu Promocji dokonuje się poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.else.com.pl, www.asentbox.pl oraz poprzez zmianę w Regulaminie.

7.4.       Przedmiotem Promocji jest miesięczne nieodpłatne korzystanie z aplikacji mobilnej ASENTbox autorstwa ELSE sp. j.

7.5.       Do korzystania z aplikacji ASENTbox niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego (telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu) z systemem operacyjnym Android, a także połączenie tego urządzenia z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

 

8.     Warunki ogólne Promocji ASENTbox

 

8.1.       Uczestnikiem Promocji ASENTbox (zwanym dalej „Uczestnikiem Promocji”) może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, posiadający numer REGON oraz NIP, posiadający siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. ELSE sp. j. ma prawo zażądać przesłania drogą elektroniczną kopii zaświadczenia Regon.

8.2.       Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości. Uczestnik Promocji obowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

8.3.       Promocja opisana w tym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami ELSE sp. j.

8.4.       Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

8.5.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.6.       Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Else s. j.

 

9.     Przebieg i warunki udziału w Promocji ASENTbox

 

9.1.       W ramach Promocji Uczestnik, który po raz pierwszy pobiera ASENTbox, korzysta z aplikacji nieodpłatnie przez okres jednego miesiąca od momentu aktywacji programu.

9.2.       Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz w czasie trwania Promocji.

9.3.       Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik Promocji spełniający warunki określone w pkt. 8 Regulaminu powinien:

9.3.1. w dniach od 28.08.2012 r. do 30.10.2012 r. wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.asentbox.pl, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym oraz na przesyłanie materiałów handlowych i marketingowych na podany adres e-mail;

9.3.2. w celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie adresu e-mail w trakcie procedury rejestracyjnej. Adres wykorzystywany jest przez ELSE sp. j. w celu przesłania Uczestnikowi Promocji instrukcji niezbędnych do rejestracji, w tym do przesłania klucza aktywacyjnego do uruchomienia aplikacji ASENTbox na urządzeniu mobilnym. Adres e-mail jest wykorzystywany przez ELSE sp. j. także do dalszej obsługi aplikacji i kontaktu z Uczestnikiem Promocji;

9.3.3. Uczestnikom Promocji, którzy poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny i spełnią warunki określone w punkcie 9.3.1. zostanie wydany elektroniczny klucz do programu ASENTbox, uprawniający do aktywacji i nieodpłatnego korzystania z aplikacji na urządzeniu mobilnym przez okres jednego miesiąca;

9.3.4. aplikacja ASENTbox jest instalowana na urządzeniu mobilnym automatycznie poprzez uruchomienie linku zawartego w informacji przesłanej na adres e-mail Uczestnika Promocji w trakcie procedury rejestracyjnej. Szczegółowy zakres działania aplikacji ASENTbox znajduje się na stronie www.asentbox.pl.

9.3.5. po zakończeniu promocyjnego okresu korzystania z aplikacji ASENTbox, Uczestnik Promocji ma możliwość dalszego używania aplikacji ASENTbox po uprzednim zgłoszeniu tego faktu na e-mail info@else.com.pl – w trybie dzierżawionym (abonament), z miesięczną opłatą 99zł netto/1 urządzenie.

9.4.       Uczestnik Promocji akceptuje, że korzystanie z aplikacji ASENTbox powoduje przesłanie do serwera ELSE sp. j. informacji handlowych o Uczestniku Promocji. W trakcie korzystania z aplikacji ASENTbox dostęp do tych informacji posiadają jedynie ELSE sp. j. i Uczestnik Promocji. Jest on niezbędny do właściwej pracy aplikacji.

9.5.       ELSE sp. j. informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z aplikacji ASENTbox.

9.6.       ELSE sp. j. zapewnia odpowiednie środki techniczne, zapobiegające udostępnieniu danych z Bazy danych Uczestnika Promocji, osobom nieupoważnionym.

9.7.       Uczestnik Promocji w każdym czasie może zakończyć korzystanie z ASENTbox poprzez wysłanie informacji na e-mail: info@else.com.pl.

9.8.       Uczestnik Promocji zobowiązuje się do niewprowadzania do systemu żadnych informacji lub treści o charakterze bezprawnym.

9.9.       Wszelkie reklamacje mogą być składane pisemnie na adres wskazany w pkt.7 Regulaminu lub elektronicznie na adres e-mail: info@else.com.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez ELSE sp. j. Odpowiedź zostanie przesłana pisemnie lub elektronicznie, odpowiednio do sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika Promocji.


KORZYŚCI SYSTEMU korzyści z zsystemu:
 • zwiększenie kontroli nad pracą Przedstawicieli (monitoring);
 • skrócenie czasu dostaw towaru do Klienta;
 • natychmiastowe oszczędności z tytułu obniżenia kosztów pracy Przedstawicieli (mniejsze zużycie papieru, zmniejszenie ilości połączeń telefonicznych);
 • podniesienie efektywności pracy dzięki funkcjonalnościom ASENTbox;
 • usprawnienie i skrócenie czasu obsługi Klienta;
 • zwiększenie aktywności Przedsiębiorstwa w kontaktach z Klientem.
MOŻLIWOŚCI SYSTEMU możliwości systemu:
 • prowadzenie sprzedaży - generowanie zamówień, faktur, paragonów;
 • podgląd płatności danego Kontrahenta;
 • przyjmowanie zapłat i wydruk KP;
 • podgląd sald opakowań;
 • weryfikowanie aktualnych stanów magazynowych we wskazanych lokalizacjach;
 • realizowanie bieżących zadań związanych z akcjami promocyjnymi, marketingiem, itp.